POLITYKA PRYWATNOŚCI

Krakowskie Zakłady Automatyki S.A.

www.kza.krakow.pl

Obowiązuje od 25.11.2019

§1

Postanowienia ogólne

 1. Mając na uwadze ochronę prywatności użytkowników usług świadczonych w Serwisie Internetowym pod adresem: www.kza.krakow.pl, wprowadzono niniejszą politykę prywatności.
 2. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania z usług Serwisu, tj. podczas zapisu na newsletter lub w formularzu kontaktowym, jest Spółka Krakowskie Zakłady Automatyki S.A., ul. Wielicka 30, 30-552 Kraków, zwana dalej administratorem danych.
 3. Dane osobowe użytkowników Serwisu i usług świadczonych w domenie: www.kza.krakow.pl przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, a także Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§2

Definicje

Definicje używane w polityce prywatności to:

 • Serwis – wszystkie usługi świadczone w domenie www.kza.krakow.pl, w szczególności usługi newslettera i formularza kontaktowego.
 • Użytkownik Serwisu – osoba, która dobrowolnie korzysta z usług dostępnych w serwisie, tj. przegląda stronę i podstrony www.kza.krakow.pl, zapisuje się na bezpłatny newsletter lub kontaktuje się z właścicielem serwisu poprzez formularz kontaktowy.
 • Przetwarzanie danych – wykonywanie jakiejkolwiek operacji na danych osobowych, jak: zbieranie, modyfikowanie, archiwizowanie czy usuwanie.
 • Cookies – małe pliki, które są pobierane i przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika, powiązanym z informacjami o sposobie użytkowania strony.

§3

Zakres i cel przetwarzania danych

 1. Niniejsza polityka prywatności dotyczy wszystkich osób korzystających z serwisu i usług świadczonych w domenie www.kza.krakow.pl, w szczególności:
  • osób przeglądających stronę,
  • osób zapisujących się na bezpłatny newsletter,
  • osób kontaktujących się za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w następujących celach:
  • udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie – przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
  • wysyłki newslettera i związanych z nim informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną – przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – gdy osoba, której dane dotyczą, wyraziła na to swoją dobrowolną zgodę. Administrator danych wysyła newsletter wyłącznie osobom, które potwierdziły swoją subskrypcję i wyraziły chęć otrzymywania informacji handlowych, marketingowych, nowości i promocji.
 3. Dane osobowe gromadzone są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, tj. poprzez:
  • wypełnienie formularza z danymi kontaktowymi podczas składania zapytania przez formularz na stronie,
  • wypełnienie formularza zapisu na newsletter.
 4. Zakres przetwarzanych danych osobowych został ograniczony do minimum niezbędnego do świadczenia usług lub realizacji złożonego zapytania, tj.:
  • w przypadku złożenia zapytania przez formularz kontaktowy: imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, ewentualne inne dane podane dobrowolnie przez osobę w treści wiadomości,
  • w przypadku zamówienia newslettera: imię, adres poczty elektronicznej.
 5. Podanie danych jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi. Brak podania wymaganych danych w formularzu kontaktowym uniemożliwia udzielenie odpowiedzi.
 6. W przypadku zapisu na newsletter podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zrealizowania usługi.
 7. Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, tj.
  • do czasu odwołania zgody (jeśli przetwarzanie danych opiera się na zgodzie osoby, której dane dotyczą),
  • do czasu udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie.

§4

Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje:
  • prawo dostępu do treści danych i ich sprostowania,
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli podstawą przetwarzania danych była zgoda osoby, której dane dotyczą – w przypadku newslettera; odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie, przed jej cofnięciem,
  • prawo do usunięcia danych (bycia zapomnianym), o ile nie obowiązują inne przepisy prawa, które zobowiązują administratora danych do archiwizacji danych przez określony czas (np. ustalenie praw i dochodzenie roszczeń, ordynacja podatkowa),
  • prawo do przenoszenia danych, o ile podstawą przetwarzania danych jest umowa lub zgoda osoby, której dane dotyczą,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego, realizowanego przez administratora danych w ramach usprawiedliwionego interesu prawnego, a także ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do niepodlegania automatycznego profilowaniu, jeśli administrator danych podejmowałby decyzje opierające się wyłącznie na automatycznym profilowaniu i niosące ze sobą skutki prawne dla osoby, której dane dotyczą lub podobnie na nią wpływały,
  • prawo do kontroli przetwarzania danych i informacji na temat tego, czy i kto jest administratorem danych, a także uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, treści tych danych, źródle danych, a także sposobie udostępniania, w tym o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych.
 2. W celu realizacji powyższych praw osoba, której dane dotyczą, może się skontaktować z administratorem danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: kza@kza.com.pl
 3. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), jeśli osoba uzna, że przetwarzanie jej danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 4. Dane mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu wykonania określonych usług, wykonywanych na zlecenie administratora danych, a zwłaszcza podmiotom realizującym usługi hostingu strony www, serwisu i utrzymania systemów informatycznych, w których dane są przetwarzane, automatyzacji newslettera.
 5. Dane osobowe Użytkownika Serwisu nie są przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

§5

Środki organizacyjne i techniczne

 1. Administrator danych stosuje adekwatne środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Administrator danych opracował i wdrożył wewnętrzne polityki bezpieczeństwa danych, do których stosowania zobowiązani są wszyscy pracownicy i współpracownicy.
  Dostęp do danych osobowych ograniczony jest wyłącznie do osób upoważnionych, które zobowiązane są do zachowania danych i sposobów ich zabezpieczenia w tajemnicy.

§6

Pliki cookies

 1. Strona używa plików cookies, aby dostarczać usługi i funkcje dostosowane do preferencji i potrzeb Użytkowników Serwisu, w szczególności pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
 2. Strona wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych (wyświetlanie dostosowane do potrzeb),
  • dokonania analiz i statystyk, które dostarczą informacji, w jaki sposób Użytkownik Serwisu korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 3. Klikając „Zgadzam się/Akceptuję/Rozumiem”, zgadzasz się na takie użycie cookies, chyba że postanowisz je wyłączyć w przeglądarce internetowej, z której korzystasz podczas przeglądania Serwisu.
 4. Skasowanie lub wyłączenie plików cookies strony może powodować trudności lub ograniczać funkcjonalność niektórych podstron.
 5. Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej (opcja „Pomoc”), którą wykorzystuje do przeglądania Serwisu.
 6. Ustawienia plików cookies mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika.
 7. Niektóre podstrony w ramach Serwisu oraz inne środki komunikacji z Użytkownikiem Serwisu mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki).
 8. Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np.:
  • adres IP komputera, na który załadowana została strona,
  • numer URL strony,
  • czas załadowania strony,
  • rodzaj przeglądarki,
  • informacje zawarte w cookies.
 9. Web beacons mogą być stosowane w celu oceny efektywności reklam Serwisu.
 10. Pliki cookies będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Serwisu.
 11. Pliki cookies nie będą łączone z przekazanymi przez Użytkownika danymi osobowymi podczas zapisu na newsletter czy kontaktu poprzez formularz kontaktowy.

§7

Obowiązywanie niniejszej polityki

 1. Administrator danych zastrzega możliwość zmiany niniejszej polityki prywatności w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne lub zmiany przepisów prawa w zakresie ochrony danych i prywatności użytkowników Serwisu.
 2. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu. Aktualna wersja polityki prywatności będzie zawsze umieszczona na stronie, dlatego zaleca się każdorazowe zapoznanie się z aktualnie obowiązującym dokumentem.