Ogłoszenie o połączeniu SPÓŁEK KZA S.A. I FIMA POLSKA SP. Z O.O.

Spółka Krakowskie Zakłady Automatyki S.A. z siedzibą w  Krakowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000031035, niniejszym zawiadamia, iż z  dniem 31.10.2023 r. nastąpiło połączenie Spółki pod firmą: Krakowskie Zakłady Automatyki S.A. z siedzibą w Krakowie  KRS nr 0000031035 (tj. Spółki Przejmującej) ze Spółką pod firmą: Fima Polska Sp.  z o.o. z siedzibą w  Warszawie KRS nr 0000400084 (tj. Spółką Przejmowaną) , a to w sposób określony w art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.